3224 SAYILI KANUNUN DELEGE SEÇİMİ İLE İLGİLİ MADDESİ TBMM GENEL KURULU’NDA KABUL EDİLDİ

Bilindiği üzere Ankara 6. İdare Mahkemesi tarafından açılan iptal davasından sonra Anayasa Mahkemesi, 27.10.2011 tarih ve 2011/55 E. 2011/146 K. sayılı kararı ile 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu`nun, Birlik Genel Kurulunu oluşturan delege sayıları ile ilgili fıkrasını  ‘temsilde adalet’ ilkesine aykırı bularak iptal etmişti.

Kararın yürürlük tarihi bir yıl sonraya bırakılmış ancak bir yıllık sürenin sonunda doğan yasal boşluğu dolduracak yeni bir düzenleme de TBMM tarafından çıkarılmadığı için 2014 yılı Nisan ayındaki Oda Genel Kurul Seçimlerinde delege seçimi yapılamamıştı.

Anayasa Mahkemesi`nin bu kararı doğrultusunda 3224 Sayılı Kanunda değişiklik öngören yasa maddeleri Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı kurulmasını öngören  yasa tasarısının 36.maddesinde yer almıştı.  Bu Tasarı, TBMM Genel Kurulu’nun 13.11.2014 tarihli oturumunda görüşülerek  kabul edildi.

Tasarının tümü üzerindeki oylama ise 19.11.2014 Çarşamba günü yapıldı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı kurulmasını öngören kanun kabul edildi.

Buna göre 3224 sayılı kanunun 21, 24, 28 ve 30. maddelerinde yapılan değişiklikler ile eklenen Geçici Madde aşağıdadır;

MADDE 35- 7/6/1985 tarihli ve 3224 sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanununun 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 21- Birlik Genel Kurulu, Oda Genel Kurullarınca iki yıllık bir dönem için seçilen delegelerle tabii delege olan Oda başkanlarından oluşur.

Üye sayısı iki yüze kadar olan Odalar beş, beş yüze kadar olan Odalar yedi, bine kadar olan Odalar on asıl ve aynı sayıda yedek delege seçer. Üye sayısı binden fazla olan Odalar on delegeye ilave olarak her beş yüz üye için ayrıca bir asıl ve yedek delege seçer."

MADDE 36- 3224 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Merkez Yönetim Kurulu iki yıllık bir dönem için Birlik Genel Kurulu tarafından, delegeler ve Birlik Merkez Organları asil üyeleri arasından seçilen on bir üyeden oluşur."

MADDE 37- 3224 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Birlik Yüksek Disiplin Kurulu iki yıllık bir dönem için Birlik Genel Kurulu tarafından, delegeler ve Birlik Merkez Organları asil üyeleri arasından seçilen dokuz asıl ve dokuz yedek üyeden oluşur."

MADDE 38- 3224 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Birlik Denetleme Kurulu iki yıllık bir dönem için Birlik Genel Kurulu tarafından, delegeler ve Birlik Merkez Organları asil üyeleri arasından seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur."

MADDE 39- 3224 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 4- Odalar bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonraki üç ay içinde Oda Genel Kurulunu toplayarak Birlik Genel Kurulu delegelerini seçerler. Seçilen delegelerin görev süresi bir sonraki Oda Genel Kuruluna kadardır."

 
Copyright Gaziantep Diş Hekimleri Odası 2014 - Tüm Hakları Saklıdır