EK ÖDEME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

Sağlık Bakanlığına bağlı hastane ve ağız diş sağlığı merkezlerinde görev yapanlara döner sermayeden yapılacak ek ödemeyle ilgili kuralların belirlendiği Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik’te, 05.07.2014 tarihinde değişiklikler yapıldı.

Türk Dişhekimleri Birliği ve Türk Tabipleri Birliği tarafından Danıştay’da açılan davada yürütmesi durdurulan bir kısım hükümler yerine bu değişiklikte kimi yeni kurallar belirlenmiştir.

Önceki Yönetmelik’te gerçekleştirilen tabip muayene ve girişimsel işlemleri incelemek amacıyla kurulmuş bulunan inceleme heyetinin yapısı ve çalışma esasları çıkarılacak bir yönergeye bırakılmıştı. Danıştay kararında, bu hususun yönetmelikte düzenlenmesi gerektiği belirtilmişti. Bu bağlamda, yapılan yeni düzenlemede inceleme heyetinin mümkün oldukça mesleğinde en az 10 yıl çalışmış ve inceleme heyeti raporuna istinaden disiplin cezası almamış tabip ve diş tabipleri arasından başhekim tarafından seçileceği belirtilmiş; heyetin çalışma usül ve esasları da aynı maddede düzenlenmiştir.

Yine önceki Yönetmelik’te, çalışanlara dağıtılacak döner sermaye ek ödemesinin miktarını belirleyen döner sermaye komisyonu kurulacağı belirtilmiş; ancak bu komisyonu oluşturacak bileşenlerden çalışan temsilcilerinden pek çoğunun da başhekim tarafından atanacağı düzenlenmişti. Açılan davada verilen Karar uyarınca, çalışan temsilcilerinin yine çalışanlar tarafından seçilmesine ilişkin değişiklik yeni Yönetmelik hükmünde yer bulmuştur.

Bunlar dışında, cezaevleri ve TBMM’de görev yapan hekimlerle kimi işlerde görevlendirilenlerin ürettikleri hizmete bakılmaksızın bağlı oldukları sağlık tesisi puan ortalamasından döner sermaye ek ödeme alabilmelerine yönelik değişiklikler yapılmış; anjiyo üniteleri de ameliyathane, yoğun bakım gibi özellikli birimler arasına eklenmiş; eğitim görevlileri ile uzman tabip kadrosuna atanan profesör ve doçentlerin ek ödeme tavan katsayısı 2,40’tan 4,0’e yükseltilmiş; bilimsel çalışmaların performansa katkısı da yeniden düzenlenmiştir.

Ancak Yönetmelikte, Danıştay 11.Dairesi tarafından yürütmesi durdurulan mesai sonrası çalışmaya ve meslektaşlarımıza bu yolla yapılan ödemeye yönelik bir düzenleme yer almamıştır.
Copyright Gaziantep Diş Hekimleri Odası 2014 - Tüm Hakları Saklıdır