AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ - MERKEZİ UYGUNLUK BELGESİ MÜRACAATI İÇİN GEREK

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ - MERKEZİ UYGUNLUK BELGESİ

MÜRACAATI İÇİN GEREKLİ BELGELER 2011 YILI

 

1- Sağlık kuruluşunun faaliyet göstereceği adres ve telefonun belirtildiği, İl Sağlık Müdürlüğüne yazılan Mesul Müdür imzalı müracaat dilekçesi,

 

2- Sağlık kuruluşunun yerleşim planını gösterir 1/100 ölçekli krokisi,

 

3- Şirket ise ; ticaret sicil gazetesi, değilse vergi levhasının noter tasdikli fotokopisi,

 

4-Yangına karşı tedbirlerin alındığına dair yetkili mercilerden alınan itfaiye belgesi, ilgili kurumla ile yapılan tıbbi atık sözleşmesi,

 

5- Sağlık kuruluşunda çalışan diş hekimlerinin odaya kayıtlı olduğuna dair Oda üyelik belgesi (Diş Hekimleri Odasından alınmış),

 

6- Tabelaların standartlara uygun olduğunu gösteren ve oda tarafından düzenlenen Tabela Standardı Uygunluk Belgesi (Diş Hekimleri Odasından alınmış),

 

7- Sağlık kuruluşunda çalışan diş hekimlerinin diploma veya geçici mezuniyet belgelerinin Sağlık Müdürlüğünce onaylı sureti,

 

8- Sağlık kuruluşunda çalışan diş hekimlerinin Nüfus cüzdanı fotokopisi ve 2 adet vesikalık fotoğraf    ( Mesul Müdürün 4 adet fotoğrafı ve mesul müdürlük sözleşmesi),

 

9- Odadan temin edilecek ve belgeler teslim alınırken Sağlık Müdürlüğünce onaylanacak 1 adet Protokol defteri, 2 adet Teftiş ve Denetim defteri,

 

10- Sağlık kuruluşunda bulunan ünit ve malzemelerin faturalarının fotokopisi ( 14 Ekim 1999 tarihinden önce açılmış sağlık kuruluşlarının bir kez geçerli olmak üzere ünit ve malzemelerin kendisine ait olduğunu bildiren beyanı),

 

11- Sağlık kuruluşunda bulundurulması zorunlu araç-gereç ve ilaçların nitelik ve miktarını gösteren liste,

 

12- 2 adet plastik, 5 adet gömlek dosya,

 

            13 – 1219 saylı kanunun 29. Maddesi gereği sabıka kaydı

 

            14Ziraat Bankası Bulvar / ANKARA Şubesi 495 313 12 – 5001 ( IBAN: TR48 0001 0012 3549 5313 1250 01) nolu hesaba poliklinik uygunluk belgesi için 215 TL ve merkez uygunluk belgesi için 287 TL, Mesul Müdürlük belgesi için 90 TL, her bir çalışma belgesi için 81 TL (kişi başına) yatırılıp dekontu (15.02.2011 tarih ve 7223 sayılı Ted.Hizm.Gen.Müd.yazısına istinaden), 

Bütün belgeler 2 (iki) nüsha halinde hazırlanır .

 

MALZEME LİSTESİ                                                        ACİL MÜDAHELE İLAÇLARI

 

-Ünit                                                                                -Oksijen tüpü ve maskesi

-Hasta koltuğu                                                                -Steteskop

-Röntgen cihazı(5yıl içinde temin edilebilir)                    -Serum fizyolojik ve Dextroz (Uygulama setli)

-Sterilizasyon aleti                                                          -Kelebek set veya intraket

-Enjektör (tek kullanımlık)                                               -Cerrahi flaster, turnike

-Eldiven                                                                          -I.M. ve I.V. enjeksiyon için enjektör

-Koruyucu maske                                                           -Adrenalin,Atropin

-El aletleri                                                                       -Nitrogliserin tablet veya sprey

-Tansiyon aleti                                                                -Kortikosteroidler (Dekort,Prednol)

-Hasta önlüğü                                                                 -Antihistaminikler (Avil,Sistral)

-Tek kullanımlı bardak                                                    -Sedadifler (Diazepam)

-Acil müdahele ilaçları                                                    -Vazopresörler (Dopamin,Efedrin)

                                                                                       -Antihipertansifler (Nidilat,İsordil)

                                                                                       -Antiaritmikler (İsoptin,Lidokain)

Fizik Alt Yapı Standartları

Bina

            Madde 12 - Sağlık kuruluşu betonarme binada veya müstakil ahşap binada kurulur. Sağlık kuruluşunun hasta dolaşımının bulunduğu her birimi, ısısını uygun sıcaklıkta tutacak merkezî ve benzeri ısıtma sistemleri ile ısıtılır. Sıcak mevsimlerde uygun bir sistem ile soğutma sağlanır. Tüm birimlerde usulüne uygun olarak havalandırma ve aydınlatma sağlanır. Merkezlerde cerrahî müdahalelerin uygulanacağı genel anestezi müdahale ünitesi giriş katta olmalı, ancak üst katlarda kurulacak ise sedye ile hastanın taşınabileceği bir asansör sistemi olmalıdır.

 

            Bulundurulması Zorunlu Asgari Birimler

            Madde 13 - Sağlık kuruluşunda aşağıda belirtilen nitelikleri haiz bölümler bulunur:

            a) Asgari 10 metrekare yüzölçümünde, poliklinik ve merkezlerde 25 metrekare yüzölçümünde rahat kullanıma uygun şekilde döşenmiş hasta bekleme salonu,

            b) Asgari 12 metrekare yüzölçümünde muayene odası,

            c) Asgari 6 metrekare yüzölçümünde mesul müdür odası,

            d) (Değişik : 27 Şubat 2001 - Sayı : 24331) Yeterli genişlikte ve hijyen kurallarına uygun müstakil tuvalet ve lavabo, ortak işyerlerinde ise ortak tuvalet,

            e) Merkezlerde genel anestezi altında uygulanacak olan müdahalelerin yapıldığı asgari 16 metrekare yüzölçümünde genel anestezi müdahale ünitesi,

            f) Merkezlerde ve polikliniklerde personelin istirahat edeceği asgari 9 metrekare yüzölçümünde personel dinlenme odası

           

            Muayenehane ve müşterek muayenehanelerde ( c ), ( e ) ve ( f ) bendlerinde belirtilen bölümler bulunmayabilir.

 

            Diğer Özellikler

Madde 14 -  (Değişik : 27 Şubat 2001 - Sayı : 24331) Sağlık kuruluşunun devamlı akar suyu, pis su tahliye sistemi bulunur. Ayrıca sağlık kuruluşunun zemini kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir bir malzeme ile kaplı olmalıdır.

Her diş hekimine ait ayrı düzenlenmiş veya uygun bölmelerle ayrılarak birbirlerinden izolasyonu sağlanmış muayene odası bulunur. Tüm oda ve birimlere ait kapılarında 5cm x 20cm boyutlarında, söz konusu oda veya birimin ne amaçla kullanıldığını bildirir tabela bulunur.

            Muayene odalarının kapısında birimin adı, duvarında o muayenehanede veya birimde çalışan diş hekimi diploma ve varsa uzmanlık belgelerinin aslı veya müdürlükçe onaylı birer örneği ve varsa SDE sertifikasının aslı asılı bulunur. Odalar arası bölmeler beton, alçıpan veya benzeri malzemelerden yapılmış olmalıdır. 

Müşterek muayenehanelerde muayenehane odalarını birden fazla diş hekimi kullanabilir. Ancak her diş hekimine ait protokol defteri, duvarda çalışan diş hekimlerine ait diploma ve varsa uzmanlık belgelerinin aslı veya müdürlük tarafından onaylı birer örneği ve poliklinik ve merkezlerde çalışanların Personel Çalışma İzin Belgeleri asılı bulundurulur.

           

Hasta Bekleme Salonu

Madde 15 - (Değişik : 27 Şubat 2001 - Sayı : 24331) Sağlık kuruluşunun bekleme salonunda; sağlık kuruluşuna ait Uygunluk Belgesinin aslı, Mesul Müdürlük Belgesinin aslı, mesul müdürün kuruluşta olmadığı durumlarda görevlendirdiği diş hekiminin ismi ile çalışan tüm sağlık personelin isimlerinin bulunduğu bir tabela, sağlık kuruluşu ile ilgili şikayetlerin yapılabileceği müdürlük ve meslek odasının belirlenmiş telefonlarının bulunduğu liste, hasta ve yakınları tarafından kolayca okunabilecek uygun bir yere asılır. Ayrıca başvuran hasta ve hasta yakınları tarafından istenildiği takdirde gösterilmek üzere muayene, tetkik ve tedavi ücretlerini gösteren bir fiyat listesi bulunur.”

 

            Tabela

            Madde 16 - Merkezlerin ve polikliniklerin tabelalarında ve kullanılan basılı materyallerindeki isimlendirmede, “Özel” ibaresini takiben sağlık kuruluşunun uygunluk belgesindeki ismi ve bu ismi takiben ise, bu Yönetmelik hükümlerince tanımlanan “Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi” veya “Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği” unvanı yer alır.

 

Sağlık kuruluşlarının tabelasının; 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu’nun 26 ncı maddesinin (f) bendine göre Birlik tarafından belirlenen standartlara uygun olması gerekir.

 

(Değişik : 27 Şubat 2001 - Sayı : 24331) Merkezlerin ve polikliniklerin tabelâlarında ve diğer basılı materyalinde kullanılan, "Özel" ibaresi de dahil olmak üzere, sağlık kuruluşuna ait isim ve unvan aynı yazı karakterinde kullanılacak “Özel” ibaresi diğer yazı puntolarının 1/3’den küçük olmayacaktır

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Donanım, Malzeme ve İlaç Standartları

 

            Tıbbi Cihaz, Malzeme, İlaçlar

            Madde 17 - Sağlık kuruluşunda bulundurulması zorunlu tıbbi cihaz, araç gereç ve ilaçların birimlere göre asgari nitelik ve miktarı Ek-4’te gösterilmiştir.

 

            Röntgen Ünitesi

            Madde 18 - Diş hekimleri tarafından hastalarının teşhisinde kullanılacak olan röntgen cihazları için ilgili 3153 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Kuruluş

BİRİNCİ BÖLÜM

Kuruluş Çalışma Usul ve Esasları

 

            Merkez         

Madde 19 - (Değişik : 27 Şubat 2001 - Sayı : 24331) Merkezler, 24 saat faaliyet göstermek zorundadır. Bu merkezlerde 24 saat diş hekimi bulunur. Merkezlerde en az üç diş üniti, genel anestezi altında müdahale için gerekli malzeme ve cihazlar ve ayrıca aşağıda belirtilen nitelikleri haiz bölümler bulunur:

            a) Ameliyathane : Genel anestezi altında cerrahi müdahale uygulanan, anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı sorumluluğunda olan, asgari tıbbi malzeme ve ilaçların bulunduğu, hasta ve yakınlarının dolanım alanlarından izole edilmiş bulunan oda,

            b) Gözlem birimi : Cerrahi müdahale sonrası hastanın uyandırıldığı, asgari tıbbi malzeme ve ilaçların bulunduğu birim,

            c) Soyunma birimi : Cerrahi müdahaleyi gerçekleştirecek sağlık personelinin müdahale öncesi ameliyat kıyafetlerini giydiği ve kıyafet dolabı bulunan birimi,

            d) Yıkanma birimi : Ameliyat öncesi gerekli sterilizasyon işleminin gerçekleştirildiği, akar suyu bulunan birimi,

            e) Yarı steril alan : Soyunma biriminden sonra geçilen, tabanı antibakteriyel malzeme ile döşeli alan.     

            Bu merkezlerde bulundurulacak cihaz ve malzemelerin asgari miktarları Ek-4’te gösterilmiştir.”

           

            Poliklinik

Madde 20 - Poliklinikler 24 saat açık kalabilirler. 24 saat faaliyet göstermeleri halinde mutlaka bir diş hekimi bulundurulur.

Bu merkezlerde bulundurulacak araç ve gereçlerin asgari miktarları Ek-4’te gösterilmiştir.

 

            Muayenehane ve Müşterek Muayenehane

            Madde 21 - Bu sağlık kuruluşlarında, faaliyet gösterdikleri saatler içinde mutlaka diş hekimi bulunur. Ayrıca bulundurulacak araç ve gereçlerin asgari miktarları Ek-4’te gösterilmiştir.        

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Personel Alt Yapı Standartları

 

            Mesul Müdür

            Madde 9 - Merkezlerde tam gün süre ile, polikliniklerde tam gün veya kısmî süreli görev yapan bir diş hekimi mesul müdür bulunur. Mesul müdür, sadece bir sağlık kuruluşunda mesul müdürlük görevini üstlenebilir. Mesul müdür, idari işlerden bizzat, tıbbi işlemlerden ise diğer diş hekimleri ile birlikte sorumludur.

            Mesul müdürün görevleri şunlardır:

            a) Açılış ve işleyiş ile ilgili her türlü izin işlemlerini yürütmek,

            b) Kuruluşun gerekli alt yapı ve hizmet kalite standartlarının korunması ve sürdürülmesini sağlamak,

            c) Sağlık kuruluşunun işleyişinde alt yapı, personel, malzeme yapısında meydana gelen ve bu Yönetmelikte bildirimi zorunlu kılınan tüm değişiklikleri zamanında müdürlüğe bildirmek,

            d) Sağlık kuruluşunda görevine son verilen veya ayrılan sağlık personelinin çalışma izin belgelerini en geç bir hafta içerisinde müdürlüğe iade etmek,

            e) Sağlık kuruluşunun çalışma saatleri içerisinde hizmetlerini düzenli ve sürekli olarak yürütmek ve yürütülmesini sağlamak,

            f) Sağlık kuruluşu adına ilgili belgeleri onaylamak,

            g) Çalışma saatleri dışında mesul müdürlük görevini devrettiği sorumlu diş hekiminin mesul müdürlük ile ilgili görevlerini düzenli ve sürekli olarak yerine getirmesini sağlamak,

            h) Nöbet sistemini ve çalışmalarını düzenlemek,

            i) Tanımlanan düzenlemelerin ilgililer tarafından yerine getirilmesini sağlamak üzere gerekli iç denetimleri yürütmek,

            j) Denetim sırasında yetkililere gereken bilgi ve belgeleri sunmak ve denetime yardımcı olmak,

            k) Sağlık mevzuatında belirtilen ve yetkililerce verilecek diğer görevleri yerine getirmek,

            l) Tıbbi atıkların usulüne uygun olarak imhasını sağlamak,

            m) Sağlık kuruluşunda çalışan diş hekimi ile birlikte diş hekimliği ile ilgili mevzuat hükümlerini yerine getirmek,

            n) Sağlık kuruluşunda bulundurulan cihaz ve malzemelerin sterilizasyonunu sağlanmak,

            o) Çalışan personelin bulaşıcı hastalıklar yönünden periyodik olarak muayenelerini yaptırmak.

 

            Diş Hekimi

Madde 10 - (Değişik : 27 Şubat 2001 - Sayı : 24331) Diş hekimleri, sağlık kuruluşuna başvuran hastalara uyguladıkları tıbbi işlemlerden ve hasta kayıtlarının düzenli tutulmasından, yapılan işlemlerin ve tıbbî müdahalelerin hastanın dosyalarına işlenmesinden ve aletlerin sterilizasyon ve dezenfeksiyonundan, çalışan personelin bulaşıcı hastalıklar yönünden periyodik olarak muayenesini yaptırmaktan sorumludur.

           

            Diğer Personel

            Madde 11 - Merkezlerde en az bir hemşire bulunur. Bu personeller diş hekiminin gözetiminde verilen görevleri yaparlar. Ayrıca merkezlerde temizlik hizmetinden sorumlu bir personel bulundurulur. 

            Merkezlerde uygulanacak olan genel anestezi işlemlerinde bir anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı bulundurulur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek – 4 (Değişik : 27 Şubat 2001 - Sayı : 24331)

 

Kuruluşlar ve Birimlerine Göre Tıbbi Cihaz, Araç Gereç ve İlaçların Asgari Nitelik ve Miktarını Belirten Liste

 

a) “Muayenehane, Müşterek muayenehane, Poliklinik ve Merkezlerde:

1-     Ünit

2-     Hasta koltuğu

3-     Röntgen cihazı (5 yıl içinde temin edilebilir)

4-     Sterilizasyon aleti (kuru hava sterilizatörü veya otoklav)

5-     Tek kullanımlık enjektör

6-     Eldiven

7-     Koruyucu maske

8-     Acil müdahale ilaç ve gereçleri

9-     El aletleri

10- Tansiyon aleti

11- Hasta önlüğü

12- Tek kullanımlık bardak

 

 

b) Genel Anestezi Müdahale Ünitesinde:

1-                 Steril Edilmeye Müsait Genel Anestezi Odası

2-                 Genel Anestezi Cihazı

3-                 Oksijen ve Azot Tüpleri

4-                 Hasta Masası

5-                 Laringoskop

6-                 Entübasyon Tüpleri

7-                 Havalandırma Cihazı

8-                 Ultraviole Ortam Sterilizatörü

9-                 Otoklav

10-             Alet Paketleme Sistemi

11-             Monitör (Pulseoksimetreli)

12-             Elektrokoter

13-             Serum Askısı

14-             Hasta Örtüleri (Tek veya Çok Kullanımlı)

15-             Genel Anestezik Maddeler

16-             Kas Gevşeticiler

17-             Sedatifler

 

c) Cerrahi Müdahale Uygulanacak Merkezlerde Bulunan Genel Anestezi Ünitesinde:

 

(b) de belirtilen alet ve malzemelere ek olarak;

1-                 Periost Elevatörü

2-                 Kemik Pensi ve Kemik Frezleri

3-                 Kemik Eğesi

4-                 Mikromotor ve Cerrahi Uçları

5-                 Pens ve Pensetler

6-                 Küretler

7-                 Portegü

8-                 Makas

9-                 Davye Takımı

10-             Elevatör Takımı

11-             Çeşitli Sütürler

12-             Langenback Ekartörü

13-             Kinler Ekartörü

14-             Dil Basacağı

15-             Fork Ekartörü

16-             Obwegeser Kanal Ekartörü

17-             Hook Ekartörü

18-             Lastik ve Metal Ağız Açacağı

19-             Osteotomlar

20-             Pensler (Koher, Moskito, Çamaşır)

21-             Mini Plak Seti

22-             İmplant Seti

23-             Fizyodispercer Seti

24-             Aspiratör

25-             Diseksiyon ve Sütün Makasları

26-             Burun Trokarı

27-             Burun Spekulumu


 

Türk Diş Hekimleri Birliği'nden Haberler
 
Copyright Gaziantep Diş Hekimleri Odası 2014 - Tüm Hakları Saklıdır