Sağlık Kuruluşları Telefonla Reklam Yapamayacak.....

Sağlık Bakanlığı tedavi hizmetleri genel müdürlüğü tarafından yayınlanan 25.11.2008 tarihli genelgede;  son zamanlarda bazı özel sağlık kuruluşları tarafından basılı ve görsel yayın araçları dışında kişilerin bilgi ve rızaları olmaksızın şahsi telefonları aranmak suretiyle sağlık kuruluşları adına talep yaratmaya yönelik tanıtım ve reklam yapıldığının tespit edildiği bu şekilde yapılan tanıtım faaliyetlerinin mevzuata aykırı olduğu belirtilmiş ve bu tür faaliyetlerin İl Sağlık Müdürlükleri tarafından titizlikle takip edilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Genelgede belirtildiğine göre;

"Bilindiği üzere , 1219 sayılı Tababet ve Şubatı San'atlarının tarzı icrasına dair kanun'un 24 üncü maddesince "İcrayı sanat eden tabipler hasta kabul ettikleri mahal ile muayene saatlerini ve ihtisaslarını bildiren ilanlar tertibine mezun olup diğer suretlerle ilan,reklam vesaire yapmaları memnudur."hükmü vazedilmiştir. Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi'nin 9 uncu maddesinde de "Tıbbi ve diş tabibi gazete ve sair neşir vasıtaları ile yapacağı ialanlarda ve reçete kağıtlarında ancak ad ve soyadı ile adresini tababet ihtisas nizamnamesine göre kabul edilmiş olan ihtisas şubesini akademik unvanını ve muayene gün ve saatlerini yazabilir" hükmü 39 uncu maddesinde ise "Tabip ve diş tabibi meslektaşlarının hastalarını elde etmeğe matuf hareket ve teşebbüslerde bulunamaz"hükmü bulunmaktadır.
Ayrıca özel sağlık kuruluşlarının ruhsatlandırılma ve denetimlerine ilişkin bütün yönetmeliklerde de mezkur hükümlere paralel olarak sağlık kuruluşları tarafından tıbbi deontoloji ve meslek etiği kurallarına aykırı insanları yanıltan yanlış yönlendiren talep yaratmaya yönelik doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmamaış veya yerleşik tıbbi metot haline gelmemiş uygulamalara dayalı tanıtım yapılamayacağı yanlızca ruhsatında kayıtlı hizmet alanlarına ilişkin bilgilendirme yapılabikeceği bunun dışında her türlü basılı ve görsel yayınlarda reklam yapılamayacağına ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.
Bu çerçevede mezkur mevzuata aykırı olarak reklam ve tanıtım yapan özel sağlık kuruluşları hakkında gerek bakanlığımızca ve gerekse sanayi ve ticaret bakanlığı reklam kurulu tarafından ilgili mevzuatı kapsamında gerekli yaptırımlar uygulanmaktadır.
Ancak son zamanlarda bazı özel sağlık kuruluşları tarafından basılı ve görsel yayın araçları dışında kişilerin bilgi ve rızaları olmaksızın şahsi telefonları aranmak suertiyle sağlık kuruluşları adına talep yaratmaya yönelik tanıtım ve reklam yapıldığı müşahede edilmektedir. Bu şekilde yapılan tanıtım tanıtım faaliyetlerinin de mezkur mevzuata aykırı bulunduğu ve müeyyideyi müstelzim olduğu bilinmelidir." denilmektedir.

 

Türk Diş Hekimleri Birliği'nden Haberler
 
Copyright Gaziantep Diş Hekimleri Odası 2014 - Tüm Hakları Saklıdır